Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Warsztaty teatralne-informacje ogólne

1. Cele warsztatów teatralnych.

   Głównym celem warsztatów teatralnych organizowanych w szkole jest rozbudzenie wrażliwości, pobudzenie do aktywności i rozwijanie wyobraźni oraz uczenie młodzieży wypowiedzi poprzez gry dramatyczne oraz inne działania teatralne. Poza tym spotkania teatralne powinny:

 • uwrażliwić młodzież na sztukę teatralną
 • nauczyć wypowiadania przeżyć i emocji przez słowo i gest
 • inspirować do udziału w życiu kulturalnym
 • zachęcać do przełamywania barier w kontaktach z rówieśnikami oraz pokonywania własnej nieśmiałości i niepewności
 • uczyć współpracy w zespole
 • budować u młodych ludzi poczucie własnej wartości
 • kształtować postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka
 • uczyć wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu
 • popularyzować dramę, metodę wszechstronnego i harmonijnego rozwoju młodego człowieka

2. Tematyka spotkań – zadania do realizacji w roku szkolnym  2013/2014.

 • zajęcia organizacyjne, stworzenie więzi między członkami grupy poprzez zabawę i gry dramatyczne
 • przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy aktorskiej
 • praca z wykorzystaniem różnych technik dramy
 • wizyta w teatrze, rozmowy aktorami
 • obejrzenie spektaklu lub udział w konfrontacjach teatralnych
 • udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktora
 • przygotowanie do wystawienia przedstawienia teatralnego z okazji Dnia Teatru
 • stworzenie amatorskiej grupy teatralnej 

3. Adresatem warsztatów teatralnych jest młodzież ze wszystkich typów szkół  naszego Zespołu.

4. Prowadzący: mgr Aleksandra Węglarz.